VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

UZAKTAN MÜŞTERİ OLMA HİZMETİ KAPSAMINDA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

1.Veri Sorumlusu:

Kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaç ve koşullarla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş (“Vakıf Yatırım” veya “Şirketimiz”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Vakıf Yatırım tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere www.vakifyatirim.com.tr internet adresinden erişilebilen Vakıf Yatırım Anonim Şirketi KVKK ve Gizlilik Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 

2.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, görüntülü görüşme ile uzaktan kimlik tespiti yolu kullanılarak sizlerle müşteri sözleşmesi akdedilmesi ve bu sözleşmenin ifası, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kimliğinizin teyit edilmesi, işlem güvenliğinin sağlanması ve hukuki uyuşmazlıkların çözülmesi amaçlarıyla Şirketimiz tarafından işlenebilir ve bu amaçların gerektirdiği süre boyunca muhafaza edilebilir:

 

3.Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz, yukarıda (2) no’lu Bölümde belirtilen amaçlar doğrultusunda Vakıf Yatırım tarafından tedarikçilerimize ve yetkili kamu kurumları ve özel kurum ve kuruluşlara Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen amaç ve şartlar çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

4.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Mobil uygulamalarımız ve İnternet Şubemiz aracılığıyla görüntülü görüşmeyle uzaktan kimlik tespiti hizmetinden yararlanmanız halinde, kimlik belgenizde yer alan bilgileriniz, fotoğraflarınız ve fotoğraflarınız kullanılarak yapılan kimlik eşleştirme sonuçları ile sizlerle yapılan görüntülü görüşme kayıtları Şirketimiz tarafından elde edilir ve saklanır. Mobil uygulamalarımızı kullanmanız halinde, bizzat aktardığınız veriler yanında, uygulama üzerinden işlemlerinizin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülmesinin sağlanması için “sdk versiyonu”, “app_id”, “IMEI” gibi cihazının kimlik bilgilerini alabiliriz.

Açık rızanızla görüntülü görüşme ile kimlik tespiti hizmetini kullanmayı tercih etmeniz halinde, bu kapsamında elde etiğimiz kişisel verilerinizi, Kanun’un 4’üncü maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olarak söz konusu açık rızanız çerçevesinde veya kanun gereği, sizlerle sözleşmelerin kurulması veya ifası, hukuki bir yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi, bir hakkımızın tesisi veya kullanılması ya da meşru menfaat sebeplerine dayalı olarak işleyebiliriz.

 

5. Kişisel Verilerinizin Saklanması ve İmhası

Görüntülü görüşme ile kimlik tespiti hizmeti çerçevesinde elde edilen kişisel verileriniz, mevzuatta öngörülen saklama sürelerinin sona ermesi ve diğer saklama sebeplerinin ortadan kalkması hâlinde imha edilir. Aktive edilmeyen linkler ile müşteri sözleşmesinin imzalanmasıyla sonuçlanmayan görüntülüğü görüşmelere ilişkin veriler 48 saat içerisinde imha edilir

 

6..Kişisel Veri Sahipleri Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı Vakıf Yatırım’a; size en yakın Vakıf Yatırım Şubesine kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden teslim edebilir, noter kanalıyla “Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park Maya Sit. F2-A Blok No. 18 Beşiktaş/İstanbul” adresine gönderebilir ya da vakifyatirim@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.